اولین همایش ملی مادر کوثر شناخت ابعاد وجودی حضرت خدیجه سلام الله علیها

محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
بعد روانی (رفتاری ،شناختی و هیجانی )و ابعاد شخصیتی
بعد اجتماعی - فرهنگی ،تربیتی و اقتصادی
بعد معنوی و دینی
بعد علمی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
بررسی آثار علمی حضرت خدیجه سلام ا... علیهابعد علمی
کتابشناسی حضرت خدیجه سلام ا... علیهابعد علمی
بعد روانی( رفتاری، شناختی و هیجانی) و ابعاد شخصیتیبعد روانی (رفتاری ،شناختی و هیجانی )و ابعاد شخصیتی
بعد معنوی و دینیبعد معنوی و دینی
بعد اجتماعی- فرهنگی، تربیتی و اقتصادیبعد اجتماعی - فرهنگی ،تربیتی و اقتصادی


پوستر همایش
تلفن ثابت

01734368011

نمابر

01734365070

ایمیل

info@bandargaziau.ac.ir

آدرس

گلستان شهرستان بندرگز دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز