سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایرانکمیته علمی همایش

 

نام و نام خانوادگيسمت مدرك تحصيلي
جناب آقاي دکتر مجتبي آجودانيعضو محترم هیات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز-دبير كميته علميمربي گروه قدرت
 جناب آقاي دکتر سيدرضا مسيبيعضو محترم هیات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز--دبير كميته اجراييمربي گروه برق - قدرت
جناب آقاي دكتر مهرداد عابديعضو هیات علمي گروه برق دانشگاه اميركبيراستاد گروه قدرت
جناب آقاي دكتر محمدرضا رزازيعضو محترم هیات علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه اميركبيردانشيار گروه مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات
جناب آقاي دكتر مهدي شاهپرستيمدرس دانشگاه تربيت مدرساستاديار گروه برق- قدرت
جناب آقاي دكتر مجيد شهابيعضو محترم هيأت علمي دانشگاه نوشيرواني بابلاستاديار گروه برق- قدرت
جناب آقاي دكتر جعفر ادبيعضو محترم هيأت علمي دانشگاه نوشيرواني بابلاستاديار گروه برق- قدرت
جناب آقاي دكتر سيدمهدي حسيني اندرگليعضو محترم هيأت علمي دانشگاه نوشيرواني بابلاستاديار گروه مخابرات
جناب آقاي دكتر علي اكبرعبدوسعضو محترم هيأت علمي دانشگاه نوشيرواني بابلاستاديار گروه برق- قدرت
جناب آقاي دكتر ياسر بالغيعضو محترم هيأت علمي دانشگاه نوشيرواني بابلاستاديار گروه برق- قدرت
جناب آقاي دكتر سيد حميد شاه عالميعضو محترم هيأت علمي دانشگاه گيلاناستاديار گروه قدرت،الکترونیک قدرت ،درایو
جناب آقاي دكتر آلفرد باغرامیانعضو محترم هيأت علمي دانشگاه گيلاناستاديار گروه قدرت-الکترونیک قدرت
 جناب آقاي دكتر مرتضي آيين مدرس دانشگاه فناوري كرمان استاديار گروه سيستمهاي قدرت- گرایش سیستم
جناب آقاي دكتر حمید شاهرخ شهرکیعضو محترم هيأت علمي دانشگاه کاشاناستاديار گروه مخابرات
جناب آقاي دكتر بهرام سلطان محمدعضو محترم هیات علمي گروه مكانيك دانشگاه صنعتي مالك اشتر تهراناستاديار گروه مكانيك پرواز
جناب آقاي دكتر سامان اصغریمربی دانشگاه شهيد بهشتيگروه برق- قدرت،گرایش ماشین های الکتریکی
جناب آقاي دكتر مجید زیارتبانعضو محترم هيأت علمي دانشگاه گلستاناستاديار گروه الكترونيك
جناب آقاي دكتر مهدی رخت علاعضو محترم هيأت علمي دانشگاه گلستاناستاديار گروه کنترل
جناب آقاي دكتر امان گلدي كوچكيعضو محترم هیات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علي آباد كتولاستاديار گروه برق - قدرت
جناب آقاي دكتر جعفر سياه‌بالاييعضو محترم هیات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علي آباد كتولاستاديار گروه برق - قدرت
جناب آقاي دكتر محمود قنبريعضو محترم هیات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي‌آباد كتولاستاديار گروه كنترل
جناب آقاي دكتر مسعود رادمهرعضو محترم هیات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي‌آباد كتولاستاديار گروه قدرت
جناب آقاي دكتر مهدی رادمهرعضو محترم هیات علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری/td>استاديار گروه الکترونیک
‌جناب آقاي دكتر عبدالعزيز كلتهعضو محترم هیات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علي آباد كتولاستاديار گروه مخابرات
جناب آقاي دكتر آرش عظيم زادهعضو محترم هیات علمي گروه كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي‌آباد كتولاستاديار گروه كامپيوتر
جناب آقاي دكتر رضا ابراهيميعضو محترم هیات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگاناستاديار گروه قدرت
سركارخانم دكتر ذاكريعضو محترم هیات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي‌آباد كتولاستاديار گروه مهندسي پزشكي
جناب آقاي دکتر سلمان امیرخانعضو محترم هیات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علي آباد كتولمربی گروه قدرت
جناب آقاي دكتر مجتبي سليمانيعضو محترم هیات علمي گروه برق دانشگاه ميردامادمربی گروه مخابرات
جناب آقاي دکتر غلامرضا بیدریکارشناس شرکت مخابرات استان گلستانمربی گروه کنترل
جناب آقاي دکتر نادر جوادي فرعضو محترم هیات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي‌آباد كتولمربي گروه الكترونيك
جناب آقاي دکتر علي‌رضا مقصودلوعضو محترم هیات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي‌آباد كتولمربي گروه كنترل
جناب آقاي دکتر كاظمي نژادعضو محترم هیات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي‌آباد كتولمربي گروه قدرت
جناب آقاي دکتر حكم آباديعضو محترم هیات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي‌آباد كتولمربي گروه مخابرات
جناب آقاي دکتر علی رضا دادگرعضو محترم هیات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامي کردکویمربی گروه الکترونیک
جناب آقاي دکتر نوروز عبدالهیعضو محترم هیات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي‌آباد كتولمربی گروه الکترونیک
جناب آقاي دکتر ديواندره ايعضو محترم هیات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي‌آباد كتولمربي گروه كنترل
جناب آقاي دکتر علي رياحيعضو محترم هیات علمي گروه كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگزمربی گروه نرم افزار كامپيوتر
جناب آقاي دکتر رمضان تيموري يانسريعضو محترم هیات علمي گروه كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگزمربی گروه هوش مصنوعی
جناب آقاي دکتر سبحان مسعوديعضو هیات علمي گروه كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگزمربی گروه معماری کامپیوتر
جناب آقاي دکتر افشين كادريعضو محترم هیات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگزمربي گروه برق - قدرت
جناب آقاي دکتر سید مهدی حسینی جبلیعضو محترم هیات علمي گروه برق دانشکده فنی کردکویمربی گروه برق - قدرت
جناب آقاي دکتر صاحب خان عبدالمدرس دانشگاه گلستانمربی گروه برق - قدرت
جناب آقاي دکتر تقی خیر آبادیعضو محترم هیات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگاناستادیار گروه کامپیوتر- نرم افزار
جناب آقاي دکترعلی نودهیعضو محترم هیات علمي گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگاناستادیار گروه کامپیوتر- نرم افزار
جناب آقاي دکتر امین بزازیمدرس گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگانمربی گروه کامپیوتر- نرم افزار

 
تلفن ثابت

01734368011

نمابر

01734365070

ایمیل

info@bandargaziau.ac.ir

آدرس

استان گلستان شهرستان بندرگز کیلومتر یک اتوبان بندرگز به ساری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز