دومین همایش ملی حسابداری ،مدیریت و اقتصاد ایران

محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
• نقش راهبری شرکتی در فرهنگ سازمانی و بهبود گزارشگری مالی
• سلامت مالی ومالیاتی، شفافیت اطلاعات و بازار سرمایه
• آموزش حسابداری و راه¬های توسعه و بهبود شيو¬ های آن
• چگونگي تاثير حسابداري بر توسعه ‌فرهنگي جامعه
• اخلاق در حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و نقش آن بر گزارشگری مالی
• حسابرسی صورت¬های مالی و نقش آن درکشف، پیشگیری از تقلب و فساد مالی
• حسابداری اسلامی موانع و مشكلات استقرار ضوابط اخلاقي در حرفه ‌حسابداري و حسابرسي
• حسابداری مدیریت و نقش آن در موفقیت شرکت¬ها و سازمان¬ها
• تاثیر شفاف‌سازی اطلاعات در شرایط اقتصادی کشور
• چالش¬هاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران
• حسابداري دولتي و پاسخگويي و انضباط مالي
• نقش حسابداري و حسابرسی درتامين و ارتقاي سلامت نظام اداري و پيشگيري ازفساد
• نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت ، اقتصاد و حسابداری و حسابرسی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
نقش راهبری شرکتی در فرهنگ سازمانی و بهبود گزارشگری مالی• نقش راهبری شرکتی در فرهنگ سازمانی و بهبود گزارشگری مالی
سلامت مالی ومالیاتی، شفافیت اطلاعات و بازار سرمایه• سلامت مالی ومالیاتی، شفافیت اطلاعات و بازار سرمایه
آموزش حسابداری و راه¬های توسعه و بهبود شيو¬ های آن• آموزش حسابداری و راه¬های توسعه و بهبود شيو¬ های آن
چگونگي تاثير حسابداري بر توسعه ‌فرهنگي جامعه • چگونگي تاثير حسابداري بر توسعه ‌فرهنگي جامعه
اخلاق در حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و نقش آن بر گزارشگری مالی• اخلاق در حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و نقش آن بر گزارشگری مالی
حسابرسی صورت¬های مالی و نقش آن درکشف، پیشگیری از تقلب و فساد مالی• حسابرسی صورت¬های مالی و نقش آن درکشف، پیشگیری از تقلب و فساد مالی
حسابداری اسلامی موانع و مشكلات استقرار ضوابط اخلاقي در حرفه ‌حسابداري و حسابرسي• حسابداری اسلامی موانع و مشكلات استقرار ضوابط اخلاقي در حرفه ‌حسابداري و حسابرسي
حسابداری مدیریت و نقش آن در موفقیت شرکت¬ها و سازمان¬ها• حسابداری مدیریت و نقش آن در موفقیت شرکت¬ها و سازمان¬ها
تاثیر شفاف‌سازی اطلاعات در شرایط اقتصادی کشور • تاثیر شفاف‌سازی اطلاعات در شرایط اقتصادی کشور
چالش¬هاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران• چالش¬هاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران
حسابداري دولتي و پاسخگويي و انضباط مالي • حسابداري دولتي و پاسخگويي و انضباط مالي
نقش حسابداري و حسابرسی درتامين و ارتقاي سلامت نظام اداري و پيشگيري ازفساد • نقش حسابداري و حسابرسی درتامين و ارتقاي سلامت نظام اداري و پيشگيري ازفساد
نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت ، اقتصاد و حسابداری و حسابرسی• نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت ، اقتصاد و حسابداری و حسابرسی


تلفن ثابت

01734368011

نمابر

01734365070

ایمیل

info@conf.bandargaziau.ac.ir

آدرس

استان گلستان شهرستان بندرگز کیلومتر یک اتوبان بندرگز به ساری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز