دومین همایش ملی حسابداری ،مدیریت و اقتصاد ایرانکمیته علمی همایش

     

نام و نام خانوادگي سمتمدرك تحصيلي

جناب آقاي دكتر فریدون رهنمای رودپشتی  

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

استاد گروه حسابداری

سرکار خانم دکتر رضوان حجازی  

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه الزهراء

استاد گروه حسابداری

جناب آقاي دکتر محمد حسین قائمی 

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

دانشیارگروه حسابداری

جناب آقای دکتر اسفندیار ملکیان کله بستی  

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه مازندران

دانشیارگروه حسابداری

جناب آقاي دکتر حسین فخاری  

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه مازندران

دانشیارگروه حسابداری

جناب اقای دکتر احمد مدرس

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه تهران

استادیار گروه حسابداری

جناب آقای دکتر حمید رضا وکیلی فرد  

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

دانشیار گروه حسابداری

‌جناب آقاي دکتر احمد یعقوب نژاد

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دانشیارگروه حسابداری

جناب آقای دکتر طالب نیا

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

دانشیار گروه حسابداری

سركار خانم دکتر زهرا دیانتی دیلمی

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه علوم اقتصادی

استادیار گروه حسابداری و

جناب آقاي دکتر محمد حسین صفرزاده

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه شهید بهشتی

استادیار گروه حسابداری

جناب آقاي دکتر یحیی کامیابی

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه مازندران

استادیار گروه حسابداری

جناب آقاي دکتر حسین کاظمی

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

استادیار گروه حسابداری

جناب آقاي دکتر یونس بادآور نهندی

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز

استادیار گروه حسابداری

جناب آقاي دکتر علی اکبر نونهال نهر

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد

استادیار گروه حسابداری

جناب آقاي دکتر علی بیات

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

استادیار گروه حسابداری

جناب آقاي دکتر صابر جلیلی

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

استادیار گروه حسابداری

جناب آقاي دکتر سعید علی احمدی

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

استادیار گروه حسابداری

سرکار خانم دکتر افسانه سروش یار  

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

استادیار گروه حسابداری

جناب آقاي دکتر وهاب رستمی

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه پیام نور زنجان

استادیار گروه حسابداری

جناب آقاي دکتر محمد رضا عبدلي

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

استادیار گروه حسابداری

جناب آقاي دکتر فرهاد دهدار

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

استادیار گروه حسابداری

جناب آقاي دکتر علی ذبیحی

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

استادیار گروه حسابداری

جناب آقاي دکتر ملک محمد غلامی 

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه غیرانتفاعی شمال

استادیار گروه حسابداری

جناب آقاي دکتر جواد رمضانی  

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

استادیار گروه حسابداری

جناب آقاي دکتر مهدی بشکوه

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

استادیار گروه حسابداری

جناب آقاي دکتر پرویز سعیدی

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

دانشیار گروه حسابداری

جناب آقاي دکتر منصور گرکز

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

استادیار گروه حسابداری

جناب آقاي دکتر جمادوردی گرگانلی

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

استادیار گروه حسابداری

جناب آقاي دکتر علی خوزین

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

استادیار گروه حسابداری

جناب آقاي دکتر کمال غنایی    

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

مربی گروه حسابداری

جناب آقاي دکتر طاهر اسکندرلی

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد

استادیار گروه حسابداری

جناب آقاي دکتر ایوب احمدی موسی آباد

عضو محترم هيأت علمي موسسه غیر انتفاعی گلستان

استادیار گروه مدیریت

جناب آقاي دکتر علی رضا معطوفی

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

استادیار گروه مدیریت

جناب آقاي دکتر مهدی صفری گرایلی

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز- دبير كميته علمي همايش

استادیار گروه حسابداری

سركار خانم دکتر اسلامی

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

 استادیار گروه حسابداری

جناب آقای علی رضا حسن ملکی

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز- دبير كميته اجرايي همايش

مربی گروه حسابداری

جناب آقاي جواد بابایی خليلي

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

مربی گروه حسابداری

جناب آقاي حمید جمال ليواني

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

دانشجوی دکتری گروه حسابداری

جناب آقاي یاسر رضایی

عضو محترم هيأت علمي موسسه غیر انتفاعی گلستان

مربی گروه حسابداری

جناب آقای ابوالفضل مومنی

عضو محترم هيأت علمي موسسه غیر انتفاعی حکیم جرجانی

مربی گروه حسابداری

جناب آقای احمد عبداللهی  

عضو محترم هيأت علمي موسسه غیر انتفاعی گلستان

مربی   گروه حسابداری

جناب آقای بهنام ولیان  

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجوی دکتری گروه مدیریت
تلفن ثابت

01734368011

نمابر

01734365070

ایمیل

info@conf.bandargaziau.ac.ir

آدرس

استان گلستان شهرستان بندرگز کیلومتر یک اتوبان بندرگز به ساری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز