اولين همايش ملی رویکردهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشیمحورهای همایش

 

مدیریت ورزشی

 

فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

 

بیومکانیک و فناوری ورزشی

 

رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

 

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 

تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز