اولين همايش ملی رویکردهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشیمحل برگزاری

استان گلستان، بندرگز، کیلومتر یک اتوبان بندرگز-ساری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز کدپستی 97179-48731-صندوق پستی 119-48715 تلفن: 34368011-

تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز