اولين همايش ملی رویکردهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشیروش تدوین مقاله

 

راهنمای تهیّه مقاله فارسی برای اولین همایش ملی رویکردهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشی (عنوان در 1 يا 2 خط، فونتB Titr 16pt )

 ----- يک سطر فاصله (B Titr 16pt) -----

 

نام و نام خانوادگي نويسنده اول1، نويسنده دوم2، ... از ذكر عناويني نظير مهندس، دكتر و... در ابتداي اسامي خودداري شود.(نویسنده رابط  را با علامت ستاره مشخص کنید.) (B Nazanin,Bold,12pt)

1-    درجه علمي(يا سمت كاري) نويسنده اول

2-    درجه علمي(يا سمت كاري) نويسنده دوم

آدرس پست الكترونيك نویسنده رابط (Times New Roman 10 pt. Italic)

 

----- 3سطر فاصله (فونت B Nazanin 10pt) -----

 

چكيده (B Nazanin,Bold,14pt)

چکیده مقالات فارسی باید بین 80 تا 220 کلمه شامل بیان موضوع، فرضیات، مواد و روش تحقیق و نتایج در محیط Word2007 يا بالاتر تهیّه و ارائه گردد. از ذكر مقدمات و كليات ارائه رابطه، شکل و مرجع در چکیده خودداري شود و مستقيماً به مسئلة مورد مطالعه و اهداف آن، اساس كار، و ميزان موفقيت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود. عنوان مقاله با فونت B Nazanin 16 pt Bold، متن اصلی با فونت B Nazanin 12pt تهیّه شود. متن چکیده با فاصله 3.5 سانتيمتر از سمت راست و 3.5 سانتيمتر از سمت چپ كاغذ، با كناره‌هاي رديف شده نوشته شود چكيده بايد به تنهايي كامل و فقط داراي يك پاراگراف باشد. از اشاره به مراجع در چكيده خودداري شود.

----- 1 سطر فاصله (B Nazanin pt12) -----

واژگان كليدي: بین 3 تا 5 کلمه که با کاما از يکديگر جدا شده باشند.

----- 1 سطر فاصله (B Nazanin pt12) -----

 

به منظور يكسان‌سازي مجموعه مقالات اولین همایش ملی رویکردهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشی و نيز براي آنكه امكان تركيب و انتقال فايل كامپيوتري آنها فراهم شود، لازم است كه همة مقالات با طرحي يكسان و كاملاً هماهنگ تهيه و تايپ شوند. اين راهنما به نويسندگان مقالات فارسي كمك مي‌كند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول کنفرانس تهيه نمايند. توجه شود كه صورت ظاهري اين راهنما و نگارش آن منطبق بر دستورالعمل تهية مقالات است.

براي تايپ مقاله به زبان فارسي، از نرم افزار مايكروسافت ورد استفاده كنيد. متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با قلم B Nazanin و اندازة pt. 12 با فاصله خطوط (single space) تهيه شود. عنوان همة بخش‌ها با قلم فونت  B Nazaninو اندازه pt. 14 پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با قلم فونت  B Nazanin و اندازه 12پررنگ تايپ شود. عنوان هر بخش يا زيربخش، با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و شماره‌گذاري شود. خط اول همة پاراگراف‌ها بايد داراي تورفتگي به اندازة cm 5/0 باشد.

حداکثر تعداد صفحات اصل مقالات 14 صفحه باشد. 

متن مقالات شامل بخش های ذیل باشد:

مقدمه: زمینه،  هدف و اهمیت و ضرورت پژوهش در یک پاراگراف توضیح داده شود.

 روش شناسی: روش انجام مقاله اعم از جامعه، تعداد آزمودنی ها و روش نمونه گیری، ابزار و روش های آماری و سایر موارد بیان شود.

نتایج: یافته های پژوهش به طور خلاصه شرح داده شود.

 بحث و نتیجه گیری: بحث در مورد یافته های پژوهش در قیاس با ادبیات موضوع، نتیجه گیری ارائه شود.

کلیده واژه ها: حداکثر 3-5 واژه به عنوان کلید واژه ذکر شود (کلیدواژه ها حتی المکان عین واژه های موجود در عنوان نباشد)

تشكر و قدرداني

در صورت نياز، اين قسمت قبل از مراجع قرار مي‌گيرد

 

منابع:  منابع در انتهاي مقاله به ترتيب حروف الفبا قید می‌شود. هر مرجع بايستي حداقل يك­بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره گردد.). به عنوان اين بخش نيز شماره‌اي تعلق نمي‌گيرد. مشخصات هر مرجع به صورت كامل و در قالب استاندارد (نمونه‌هاي زير) ذكر شود. مراجع فارسي را با قلم B Nazanin نازك pt. 11 و مراجع انگليسي را با قلم Times New Roman pt. 10 نازك تايپ نماييد. اشاره به مراجع در داخل متن بايستي به صورتی (نام نویسنده، سال انتشار: صفحه) و در داخل پرانتز انجام شود.

 

 

format-tadvin.pdf (206.59 kb)

تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز