اولين همايش ملی رویکردهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشیکمیته اجرایی

حوزه رئيس كميته كميته هاي زيرمجموعه  مسئولين كميته ها
اداري و مالي جواد بابایی خلیلی مالي، تداركات، اسكان و تشريفات محمد امین بهی ،حميد جمال ليواني، روح الله ربانی
روابط عمومي  نصير عبدي سمعي- بصري و تبليغات مهدی صالحی
حراست فاضل جهانشاهی حراست، انتظامات ----
دانشجويي دكتر مجید محمد نژاد پذيرايي سیما متقی
عمراني مهدی خسرونژاد فني، تأسيسات سید عباس سادات
فرهنگي سید سجاد بابازاده فرهنگي عبدالله سرگل زائی
پژوهشي لاله لقايي پذيرش، رايانه و دبيرخانه همايش سيد مرتضي ميرصادقي، حسينعلي رئيسي، سينا احمدي، مرتضي بادلي
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز