اولين همايش ملی رویکردهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشیکمیته علمی

نام و نام خانوادگي سمت  مدرك تحصيلي
جناب آقاي دكتر سید امیر احمد مظفری عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران استاد تربیت بدنی
جناب آقاي دكتر علی محمد امیرتاش عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران استاد تربیت بدنی
جناب آقاي دكتر محمدعلی اصلان خانی عضو محترم هيأت علمي دانشگاه شهید بهشتی تهران استاد تربیت بدنی
جناب آقاي دكتر مهدی نمازی زاده عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد خراسگان استادیار تربیت بدنی
جناب آقاي دكتر علی محمد صفانیا عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات آمل دانشیار تربیت بدنی
سركارخانم دكتر صباغیان راد عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران استادیار تربیت بدنی
سركارخانم دكتر اشرف گنجویی عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استادیار تربیت بدنی
جناب آقاي دكتر علی زارعی عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استادیار تربیت بدنی
جناب آقاي دكتر مسعود گلپایگانی عضو محترم هيأت علمي دانشگاه دولتی اراک دانشیارتربیت بدنی
جناب آقاي دكتر حسن دانشمندی عضو محترم هيأت علمي دانشگاه دولتی گیلان دانشیارتربیت بدنی
جناب آقاي دكتر محمدحسین علیزاده عضو محترم هيأت علمي دانشگاه تهران دانشیار تربیت بدنی
سرکار خانم دکتر الهام شیرزاد عضو محترم هيأت علمي دانشگاه تهران استادیار تربیت بدنی
جناب آقاي دكتر علیرضا صفرزاده پرده سری عضو محترم هيأت علمي دانشگاه دولتی مازندران استادیار تربیت بدنی
سرکار خانم دکتر الهه طالبی عضو محترم هيأت علمي دانشگاه دولتی مازندران دانشیار تربیت بدنی
جناب آقاي مجتبی احمدی عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز دانشجوی دکتری
جناب آقاي دكتر محمدتقی خورند عضو محترم هيأت علمي دانشگاه علوم منابع طبیعی گرگان استادیار تربیت بدنی
جناب آقاي دكتر رضا رضایی شیرازی عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول استادیار تربیت بدنی
جناب آقاي دكتر محمد حامی عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی  واحد ساری استادیار تربیت بدنی
جناب آقاي دكتر زین العابدین فلاح عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرگان استادیار تربیت بدنی
جناب آقاي دكتر طاهربهلکه عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرگان استادیار تربیت بدنی
خانم سارا چشمی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز دانشجوی دکتری
جناب آقای  محمد علی نودهی عضو محترم هیات علمی وانشگاه آزاد اسلامی مرکز گمیشان دانشجوی دکتری
جناب آقای احسان فلاح مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز دانشجوی دکتری
جناب آقاي دكتر حسین پورسلطانی زرندی عضو محترم هیات علمی وانشگاه پیام نور کرج استادیار تربیت بدنی
جناب آقای دکترناصر بای عضو محترم هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد آزادشهر ستادیار تربیت بدنی
جناب آقاي دكترجلال کریمی عضو محترم هيأت علمي دانشگاه علوم منابع طبیعی گرگان استادیار تربیت بدنی
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز