اولين همايش ملی مباحث نوین در مهندسی عمرانروش تدوین مقاله

 

 

راهنمای تهیّه مقاله فارسی برای کنفرانس ملی مباحث نوین در مهندسی عمران(عنوان در 1 يا 2 خط، فونتB Titr 16pt )

 ----- يک سطر فاصله (B Titr 16pt) -----

نام و نام خانوادگي نويسنده اول1، نويسنده دوم2، ... از ذكر عناويني نظير مهندس، دكتر و... در ابتداي اسامي خودداري شود.(نویسنده رابط  را با علامت ستاره مشخص کنید.) (B Nazanin,Bold,12pt)

1-    درجه علمي(يا سمت كاري) نويسنده اول

2-    درجه علمي(يا سمت كاري) نويسنده دوم

آدرس پست الكترونيك نویسنده رابط (Times New Roman 10 pt. Italic)

 

----- 3سطر فاصله (فونت B Nazanin 10pt) -----

 

چكيده (B Nazanin,Bold,14pt)

چکیده مقالات فارسی باید بین 80 تا 220 کلمه شامل بیان موضوع، فرضیات، مواد و روش تحقیق و نتایج در محیط Word2007 يا بالاتر تهیّه و ارائه گردد. از ذكر مقدمات و كليات ارائه رابطه، شکل و مرجع در چکیده خودداري شود و مستقيماً به مسئلة مورد مطالعه و اهداف آن، اساس كار، و ميزان موفقيت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود. عنوان مقاله با فونت B Nazanin 16 pt Bold، متن اصلی با فونت B Nazanin 12pt تهیّه شود. متن چکیده با فاصله 3.5 سانتيمتر از سمت راست و 3.5 سانتيمتر از سمت چپ كاغذ، با كناره‌هاي رديف شده نوشته شود چكيده بايد به تنهايي كامل و فقط داراي يك پاراگراف باشد. از اشاره به مراجع در چكيده خودداري شود.

----- 1 سطر فاصله (B Nazanin pt12) -----

 

 

واژگان كليدي: بین 3 تا 5 کلمه که با کاما از يکديگر جدا شده باشند.

----- 1 سطر فاصله (B Nazanin pt12) -----

 

1- مقدمه(B Nazanin,Bold,14pt)

به منظور يكسان‌سازي مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار و نيز براي آنكه امكان تركيب و انتقال فايل كامپيوتري آنها فراهم شود، لازم است كه همة مقالات با طرحي يكسان و كاملاً هماهنگ تهيه و تايپ شوند. اين راهنما به نويسندگان مقالات فارسي كمك مي‌كند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول کنفرانس تهيه نمايند. توجه شود كه صورت ظاهري اين راهنما و نگارش آن منطبق بر دستورالعمل تهية مقالات است.

براي تايپ مقاله به زبان فارسي، از نرم افزار مايكروسافت ورد استفاده كنيد. متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با قلم B Nazanin و اندازة pt. 12 با فاصله خطوط (single space) تهيه شود. عنوان همة بخش‌ها با قلم فونت  B Nazaninو اندازه pt. 14 پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با قلم فونت  B Nazanin و اندازه 12پررنگ تايپ شود. عنوان هر بخش يا زيربخش، با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و شماره‌گذاري شود. خط اول همة پاراگراف‌ها بايد داراي تورفتگي به اندازة cm 5/0 باشد.

2- نسخه‌هاي ارسالي به دبيرخانه کنفرانس

نتيجة داوري مقالات از طريق اعلام در سايت کنفرانس به نويسندگان مقاله اعلام مي‌شود. مقاله‌اي كه مورد پذيرش قطعي يا مشروط قرار مي‌گيرد، بايد با توجه به تصحيحات احتمالي مورد نظر داوران(كه در سايت کنفرانس اعلام مي­گردد) بازنگري و تهيه شود و فايل مقاله كامل (فقط با فرمت *.docx) باید در وب سایت کنفرانس به نشانی bandargaziau.ac.ir ارسال شود.(ارسال مقاله پس از ثبت نام پژوهشگر در وی سایت میسر خواهد شد.) فايل مقاله بايد به گونه‌اي باشد كه در صورت نياز بتوان به راحتي و بدون كار اضافه‌اي آن را باز كرد، پرينت گرفت يا به چاپخانه تحويل داد. دبيرخانه، از بررسي مقالاتي كه مطابق اين دستورالعمل تهيه نشده باشند، معذور است.

 

3- واژه‌هاي خارجي در متن فارسي

براي واژه‌ها و نام‌هاي خارجي، حتي‌الامكان از معادل‌هاي فارسي مصطلح و مصوب استفاده نمائيد. در مورد نام‌هاي خارجي غامض يا معادل‌هاي غيرمصطلح فارسي، واژه شماره‌گذاری و به صورت زیرنویس و یا در بخش پی‌نوشت، معادل انگلیسی آن قید شود. همچنين سمبل­ها و علايم و انديس­هاي به­كار رفته در متن مقاله مي­بايست حتي­المقدور براساس استاندارد ISO باشند.

 

3-1- پاورقي‌ها

در صورت نياز به درج پاورقي، همة‌ موارد فارسي و به صورت راست‌چين با B Nazanin و اندازة pt. 11 و پاورقي‌هاي لاتين به صورت چپ‌چين با قلم Times New Roman اندازة pt. 9 نوشته شوند.

 

3-2- معرفي علائم و متغيرها در متن

از آنجا كه نيازي به درج فهرست علائم و متغيرها در ابتداي مقاله نيست، بنابراين بايد هر نوع متغير يا علامت به كار رفته در متن مقاله، در اولين ارجاع به آن معرفي شود.

 

4- فرمول‌ها و روابط رياضي

متن فرمول‌ها به صورت چپ‌چين در يك يا چند سطر نوشته شود. همة متغيرها و اعداد به­كار رفته در آنها با قلمTimes New Roman و ايتاليك، با اندازه pt. 12 تايپ شوند. همة فرمول‌ها به ترتيب از 1 شماره‌گذاري شوند. شمارة هر فرمول در داخل پرانتز و در سمت راست سطر فرمول قرار گيرد. دو نمونه فرمول در زير آمده است:

  (1)

  (2)

 

5- واحدها

واحد اعداد يا كميت‌هايي كه در متن، جدول‌ها و شكل‌ها مي‌آيند، يا عنوان محورهاي يك نمودار را بيان مي‌كنند، بايد به صورت­هاي استاندارد و در سيستم SI ذكر شوند.

 

6- جدول‌ها

هر جدول بايد داراي شماره و عنوان باشد، كه به صورت وسط­چين در بالاي جدول با قلم  B Nazanin pt10 bold تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند. كليه متون در داخل جدول اگر فارسي باشند به صورت راست­چين (B Nazanin pt. 10 نازك) و اگر لاتين باشند به صورت چپ­چين (Arail 8 pt.) بايد تايپ شوند. همة اعداد در جدول‌ها بايد به صورت فارسي و وسط چين تايپ شوند. ذكر واحد كميت‌ها در جدول الزامي است. هر جدول با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گيرد. و نيز اگر جدول­ها داراي مرجع مي­باشند بايستي شماره مرجع در داخل پرانتز در انتهاي عنوان جدول ذكر شود. يك نمونه جدول مطابق دستورالعمل در زير آمده است: (توجه شود كه خود جدول نيز بايد در موقعيت وسط­چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرد.)

 

جدول نمونه شماره 1

عنوان

توصيحات

 

 

 

 

 

 

 

7- شكل‌ها و نمودارها

هر شكل و نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه به صورت وسط­چين در زير آن با قلم B Nazanin پررنگ و اندازة pt. 10 تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. شكل‌ها در داخل متن و در جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند. ذكر واحد كميت‌ها در شكل‌ها الزامي است. در متن مقاله بايد به همة شكل‌ها ارجاع شود. در تهية شكل‌ها توجه كنيد كه اندازة اعداد، واژه‌ها، كميت‌ها و راهنماي منحني‌ها (legend) به قدر كافي بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، كاملاً واضح و خوانا باشند. هر شكل را با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهيد. (توجه شود كه خود شكل­ها و نمودارها نيز، همانند جدول­ها بايد در موقعيت وسط­چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرند.)

 

 

 

8- نتيجه­گيري

وجود بخش جمع‌بندي و نتيجه‌گيري پس از متن اصلي مقاله الزامي است.

 

تشكر و قدرداني

در صورت نياز، اين قسمت قبل از مراجع قرار مي‌گيرد و به عنوان اين بخش شماره‌اي تعلق نمي‌گيرد.

 

مراجع

مراجع در انتهاي مقاله به ترتيب حروف الفبا قید می‌شود. هر مرجع بايستي حداقل يك­بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره گردد.). به عنوان اين بخش نيز شماره‌اي تعلق نمي‌گيرد. مشخصات هر مرجع به صورت كامل و در قالب استاندارد (نمونه‌هاي زير) ذكر شود. مراجع فارسي را با قلم B Nazanin نازك pt. 11 و مراجع انگليسي را با قلم Times New Roman pt. 10 نازك تايپ نماييد. اشاره به مراجع در داخل متن بايستي به صورتی (نام نویسنده، سال انتشار: صفحه) و در داخل پرانتز انجام شود.

 

1-      عزیزی، مسعود و همکاران ( 1367)؛ «معماری ایران»، جلد اول، چاپ ششم، تهران: انتشارات مرکزی

2-       آذر عادل،  مؤمني منصور، (1380)، «آمار و کارُبرد آن در مديريت»، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت

3-       حیدری تفرشی، غلامحسین (1386)، «مبانی سازمان ومدیریت»، چاپ اول، تهران، انتشارات نویسنده

4-       تولایی، نوین (1380) «زمینه‌گرایی در شهرسازی»، فصلنامه هنرهای زیبا، شماره10، صص 43-34

  1. Applegate, L.M., Austin, R.D., and McFarlan, W.F. (2003).Corporate Information Strategy & Management, International Edition, Sixth edition, McGraw- Hill.
  2. Clarke, S. (2001). Information Systems Strategic Management, Anintegrated approach, Routledge, Taylor & Francis Group, London & New York.
  3. Dohertya, N.F., Marplesa, C.G. and Suhaimib, A. (1999) Therelative success of alternative approaches to strategicinformation systems planning: an empirical analysis, Journal of Strategic Information Systems 8 .pp. 263–283.

 

 

tadvin.pdf (93.46 kb)

تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز