اولين همايش ملی مباحث نوین در مهندسی عمرانکمیته علمی

نام و نام خانوادگي سمت  مدرك تحصيلي
جناب آقای دکتر علی کیهانی عضو محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود  
جناب آقای دکتر وحید رضا کلات جاری عضو محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود  
جناب آقای دکتر رضا نادری عضو محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود  
جناب آقای دکتر جعفر عسگری مارنانی عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز  
جناب آقای دکتر شهریار طاووسی تفرشی عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز  
جناب آقای دکتر امیر مصباح عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان  
جناب آقای دکتر علیرضا طبرسا عضو محترم هيأت علمي دانشگاه گلستان  
جناب آقای دکتر حسین معتقدی عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر  
جناب آقای دکتر مبین افضلی راد عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر  
جناب آقای دکتر محمدعلی سیاری نژاد عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر  
جناب آقای دکتر سید حسین ساداتی عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان  
جناب آقای مهندس احسان کریمی عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز- دبیر کمیته علمی همایش  
جناب آقای مهندس سحاب بیدگلی کاشانی عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز- دبیر کمیته اجرایی همایش  
جناب آقای مهندس رحمان محسنی آستانی عضو محترم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز  
جناب آقای مهندس رضا بابایی سمیرمی عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود  
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز